Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy uporządkowania stanu prawnego nieruchomości
09.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy sprzeciwu wobec budowy elektrowni wiatrowych
31.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy sprzeciwu wobec planowanego przebiegu obwodnicy Radomska
30.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
17.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przedstawienia propozycji zmian w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w przedmiocie ograniczenia
dopuszczalności wydawania decyzji o warunkach zabudowy
16.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy wprowadzenia zmian przepisów w celu przyspieszenia
procedury związanej z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod
aktywizację gospodarczą
16.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew
i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej
05.08.2016 więcej
Petycja - wielokrotna
dotyczy przyjęcia ustawy "budowy bez wyzysku" i przywrócenia
uchylonego rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze żurawi
29.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy kontroli decyzji w sprawie wybudowanej farmy wiatrowej
28.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych
28.07.2016 więcej