2015-12-21

Organy i jednostki organizacyjne podległe
lub nadzorowane

Zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015, poz. 2094) organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra są:

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M. P. 2016 poz.67) jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są:

 

Sprawozdania finansowe instytutów badawczych

Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Instytut Kolejnictwa

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Geodezji i Kartografii

Instytut Techniki Budowlanej