2017-08-24

Petycja

Petycji dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikat w projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 47,56 KB (PDF)

Data złożenia: do KPRM 13 lipca 2017 r. (petycja przekazana do MIiB 17 sierpnia 2017 r.)

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - do 13 października 2017 r.