2017-08-29

Petycja

Petycji dotyczy zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966).

Odwzorowanie cyfrowe petycji 1,02 MB (PDF)

Data złożenia: 4 sierpnia 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Stowarzyszenie Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 26 października 2017 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 413,36 KB (PDF)