2017-09-05

Petycja

Petycja dotyczy objęcia podzielników ciepła regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 866,41 KB (PDF)

Data złożenia: 18 sierpnia 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 31 października 2017 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 181,66 KB (PDF)