2017-09-08

Petycja

Petycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do wyremontowania południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 569,53 KB (PDF)

Data złożenia: 6 września 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.


Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 30 października 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 55,83 KB (PDF)