2017-07-25

Petycja

Petycja dotyczy modyfikacji art. 30 ust. 4 ustawy prawo budowlane.

Odwzorowanie cyfrowe petycji 118,88 KB (PDF)

Data złożenia: 17 lipca 2017 r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: brak zgody.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja została załatwiona 6 października 2017 r.


Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi 106,43 KB (PDF)