Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy uruchomienia pociągów na Ukrainę do Rawy Ruskiej
27.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy budowy ekranów akustycznych przy autostradzie A4
27.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uproszczenia procedury zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
26.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektowania, zabezpieczania i montażu wszelkich
elementów stalowych (metalowych) występujących w
infrastrukturze miejskiej w Polsce
13.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zagospodarowania terenów kolejowych w Strzemieszycach i
ustalenia odpowiedzialnych za zniszczenie dworca kolejowego
09.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy uporządkowania stanu prawnego nieruchomości
09.09.2016 więcej
Petycja
Dotyczy sprzeciwu wobec budowy elektrowni wiatrowych
31.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy sprzeciwu wobec planowanego przebiegu obwodnicy Radomska
30.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
17.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przedstawienia propozycji zmian w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w przedmiocie ograniczenia
dopuszczalności wydawania decyzji o warunkach zabudowy
16.08.2016 więcej