Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy wprowadzenia zmian przepisów w celu przyspieszenia
procedury związanej z opracowaniem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod
aktywizację gospodarczą
16.08.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowania drzew
i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej
05.08.2016 więcej
Petycja - wielokrotna
dotyczy przyjęcia ustawy "budowy bez wyzysku" i przywrócenia
uchylonego rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze żurawi
29.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy kontroli decyzji w sprawie wybudowanej farmy wiatrowej
28.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy lokalizacji elektrowni wiatrowych
28.07.2016 więcej
Petycja
dotyczy koncesji na wydobycie
28.07.2016 więcej
Petycja
w sprawie zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie brzmienia
m.in. art. 34 ust. 6 pkt 1 oraz w rozporządzeniu w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w zakresie
zmiany brzmienia § 8
28.07.2016 więcej
Petycja
w sprawie zmian legislacyjnych w ustawie Prawo budowlane w
zakresie brzmienia m.in. art. 30a, art. 54 oraz art. 57
27.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy żądania wykupu działki pana Romana Frela o nr 1357 w
miejscowości Młynki w Gminie Końskowola, w związku
realizacją przez GDDKiA inwestycji budowy odcinka drogi
ekspresowej S12
20.07.2016 więcej
Petycja
Dotyczy przeniesienia drogi zbiorczej poza granice działek
przebiegającej wzdłuż drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez
węzła)
20.07.2016 więcej