Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja
Dotyczy zmiany przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
regulujących podwyżki czynszu
02.06.2016 więcej
Petycja
Dotyczy podjęcia inicjatywy ustawodawczej umożliwiającej
zamieszkiwanie na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
19.05.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmiany obecnych zapisów oraz wprowadzenia nowych w
ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U.2014, poz. 1195)
19.05.2016 więcej
Petycja
Dotyczy projektu rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, jak również programu
"Gwarantowany styropian"
09.05.2016 więcej
Petycja
Dotyczy ułatwienia wykupu mieszkań w towarzystwach budownictwa
społecznego
15.04.2016 więcej
Petycja
Dotyczy zmian w zakresie decyzji o warunkach zabudowy w ustawie o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także zmiany w
ustawie o gospodarce nieruchomościami – likwidacji prawa
użytkowania wieczystego
24.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
24.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy planowanej likwidacji linii kolejowych 308 i 340
23.03.2016 więcej
Petycja
Petycja dotyczy wyodrębnienia na własność mieszkań
wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i TBS ze środków
BGK
18.03.2016 więcej
Petycja
Dotyczy nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego
18.03.2016 więcej