Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
na przeprowadzenie śródokresowego badania ewaluacyjnego
„Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata
2013-2020 (NPBRD)”
21.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
21.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
dotyczące zaprojektowania, wykonania, zainstalowania,
uruchomienia i wdrożenia Systemu ewidencyjnego nieruchomości
Skarbu Państwa UWAGA: termin składania ofert został
przedłużony do 25 lipca 2017 do godz. 14:00.
14.07.2017 więcej
Dialog techniczny
dotyczący budowy i wdrożenia modułowego systemu do
zarządzania informacją, zdarzeniami i ryzykiem bezpieczeństwa
14.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi
13.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na dostarczenie rocznej licencji dla oprogramowania Prezi Premium
wraz z przeprowadzeniem jednodniowego szkolenia z obsługi
programu dla 16 pracowników UWAGA: wydłużony termin składania
ofert do 26 lipca 2017 r.
05.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie opracowania „Ekspertyza z zakresu mieszkalnictwa
senioralnego”.
03.07.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie ekspertyzy pt.: „Wpływ korytarza transportowego
Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze
szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście
ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)”
30.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej
dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowanej do
rowerzystów i kierowców powyżej 60 roku życia
23.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie statuetek
14.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się