Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozeznanie rynku
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno–budowlanej
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
roboty budowlane - naprawa stropów UWAGA: wydłużony termin
składania ofert do 26 lipca 2017 r.
14.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
12.06.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie pracy badawczej „Informacje o mieszkalnictwie -
wyniki monitoringu”
26.05.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na wykonanie „Opracowania wytycznych organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych – Wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia
przejść dla pieszych.”
16.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na przygotowanie kreacji filmu internetowego o długości od 30
do 100 sekund oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań o
charakterze promocyjnym w Internecie
15.05.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na wykonanie okładek do dowodu rejestracyjnego z nadrukiem
zawierającym komunikaty wskazane przez Zamawiającego
28.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
28.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na sukcesywne dostawy drobnego sprzętu komputerowego,
podzespołów komputerowych oraz akcesoriów
26.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usług: wynajęcia powierzchni konferencyjnej i
cateringu w związku z organizacją konferencji
20.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się