Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie wartości zamówienia
na sporządzenie ekspertyzy dot. obowiązującego stanu prawnego
w krajach członkowskich UE w zakresie systemu finansowania
działań na rzecz brd oraz systemu pomocy ofiarom wypadków
drogowych i ich rodzinom
14.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na zakup i dostawę dla MIB: rękawiczek rowerowych, pompek
rowerowych, zestawów narzędzi do rowerów, liczników
rowerowych
13.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację opracowania „Wzorcowe dokumenty – Warunki
Kontraktowe zawierające Umowę na Roboty Liniowe Drogowe w
modelu „zaprojektuj i wybuduj” oraz Umowę na Usługę
Inżyniera”
12.04.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące "Ekspertyzy w zakresie usytuowania budynków oraz
nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych"
31.03.2017 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
na zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań
promocyjnych w ramach realizowanej kampanii dotyczącej działań
edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego
30.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na opracowanie oraz emisję cyklu audycji i spotów radiowych
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w radiu o zasięgu
ogólnopolskim
30.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług
wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego
21.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację opracowania „Katalog typowych konstrukcji
drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z
analiz niezbędnych do jego opracowania
14.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
na realizację usługi polegającej na przygotowaniu 10 krótkich
(do 5 minut) filmów składających się na serię promocyjną
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
13.03.2017 więcej
Rozeznanie rynku
dotyczące dostawy niwelatora elektronicznego ze statywem i
łatą kodową
06.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się