2016-06-29

Działalność lobbingowa

Informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Infrastruktury i Budownictwa, właściwego w sprawach działów administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport