2015-12-21

Kierownictwo MIB

Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa16 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
 
Od 2005 r. jest posłem na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Łączności z Polakami za granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.
 
Specjalizuje się w tematyce budownictwa, a także infrastruktury drogowej i kolejowej. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy "Prawo budowlane" oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym. Aktywnie uczestniczył w pracach nad zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.
 
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
 

Kazimierz Smoliński - sekretarz stanu

Kaziemierz Smoliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i BudownictwaOdpowiedzialny za sprawy mieszkalnictwa i poczty.
 
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe dla radców prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zarządzania przedsiębiorstwem. Jako radca prawny i adwokat specjalizował się w prawie gospodarczym. Jego kancelaria prawna współpracowała z firmami związanymi z transportem, budownictwem, mieszkalnictwem i spółdzielczością. Członek wielu rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych.
 
W latach 2006-2008 Prezes Grupy Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni, a w latach 2013-2014 Prezes Grupy Kleba Invest S.A. w Bojanie. Działa w wielu organizacjach pozarządowych: Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Gdańsku, Klubie Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, Polskim Instytucie Katolickim "Sursum Corda" w Gdańsku, Instytucie Gospodarki Narodowej w Warszawie.
 
Samorządowiec, był radnym miejskim i Przewodniczącym Rady Miasta w Tczewie.
 
Poseł oraz członek Komisji Infrastruktury w Sejmie VI i VII kadencji. Poseł na Sejm VIII kadencji.
 
 
 
 

Tomasz Żuchowski - sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Tomasz Żuchowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i BudownictwaOdpowiedzialny za budownictwo.
 
Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie.
 
Prowadził własną działalność gospodarczą (kompleksowa obsługa inwestycyjna w obszarze budownictwa i mieszkalnictwa), pracował na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i w administracji rządowej związanej z budownictwem i planowaniem przestrzennym, uczestnicząc przy opracowaniach i realizacji zmian prawa w tym obszarze.
 
Współautor zmian w ustawach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego m.in. ustawy Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
 
Zajmował się min. problematyką budownictwa wielkopłytowego w Polsce, nadzorem nad wydawaniem odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, systemem zintegrowanego projektowania w architekturze i budownictwie. Jest orędownikiem nowego podejścia do warunków technicznych i zmian systemowych w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Był m.in. sekretarzem zespołu ds. opracowania krajowego planu działań dotyczącego budynków o niskim zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania, członek komitetu sterującego strategicznego projektu badawczego "Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków" w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, ekspert resortu infrastruktury w pracach Grupy Zadaniowej ds. Infrastruktury w części dotyczącej adaptacji sektora budownictwa i mieszkalnictwa - koordynator prac Grupy Zadaniowej w zakresie infrastruktury budownictwa i mieszkalnictwa, członek zespołu doradców Ministra Gospodarki ds. rozliczania energii w budynkach wielolokalowych.
 
Wykładowca akademicki z tematyki szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz funduszy UE z perspektywy finansowej 2014-2020.
 
Autor artykułów w czasopismach branżowych.
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie oświadczeń o stanie majątkowym 113,31 KB (PDF)

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone w związku z powołaniem na stanowisko 913,73 KB (PDF)

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone według stanu na 31 grudnia 2015 r. 762,64 KB (PDF)

 

Justyna Skrzydło - podsekretarz stanu


Podsekretarz stanu Justyna SkrzydłoOdpowiedzialna za współpracę międzynarodową.

 

Justyna Skrzydło jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowego studium służby zagranicznej Szkoły Głównej Handlowej.

W latach 1998-2002 pracowała w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od 2002 do 2003 roku pełniła funkcję dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego przy Unii Europejskiej w Brukseli.

W okresie 2006-2007 w Ministerstwie Transportu była odpowiedzialna m.in. za koordynowanie procedury aplikacyjnej, tworzenie systemu zarządzania oraz monitorowanie prawidłowego wykorzystania i realizacji projektów finansowanych z funduszu TEN-T.

W latach 2007-2016 była członkiem personelu dyplomatyczno-konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii, a następnie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu. Ostatnio, w latach 2013-2016 sprawowała funkcję wicekonsula w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu.

Stypendystka Instytutu Spraw Publicznych w Budapeszcie oraz Fundacji Friedricha Eberta w Brukseli.

W 2016 roku rozpoczęła pracę w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie oświadczeń o stanie majątkowym 96,79 KB (PDF)

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone w związku z powołaniem na stanowisko 752,05 KB (PDF)

Andrzej Bittel - podsekretarz stanu

Podsekretarz Stanu Andrzej BittelOdpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei.

 

Andrzej Bittel jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.

 

W  2006 r.  był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2010-2013 pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a od 2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek w Warszawie.  W tym okresie nadzorował pracę wydziałów infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

 

W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie oświadczeń o stanie majątkowym 100,75 KB (PDF)

Oświadczenie o stanie majątkowym złożone w związku z powołaniem na stanowisko 778,99 KB (PDF)

Marek Chodkiewicz – podsekretarz stanu


Marek Chodkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i BudownictwaOdpowiedzialny za drogi, transport drogowy i lotnictwo.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie oraz podyplomowych studiów z zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego i podyplomowych studiów z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Ma uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ukończył aplikację kontrolerską NIK oraz szkolenia z prowadzenia inwestycji w systemie FIDIC i prowadzenia inwestycji w oparciu o metodykę PRINCE.

Pracował jako dyrektor Biura Realizacji Inwestycji Majątkowych w PKN Orlen (od 2016 r.), gdzie odpowiadał m.in. za budowę 2 elektrowni gazowo-parowych. W latach 2007-2016 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2006-2007 był zastępcą szefa Służby Wywiadu Wojskowego. W latach 1999-2001 był Dyrektorem Gospodarstwa Pomocniczego w KPRM. W latach 1994-1997 zastępca dyrektora biura kontroli Telewizji Polskiej S.A. Był także związany z firmami budowlanymi i prowadził własną działalność gospodarczą.

 

 

Łukasz Smółka - szef Gabinetu Politycznego Ministra

Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra

 

 

Małgorzata Kuźma - dyrektor generalny

Dyrektor generalny Małgorzata Kuźma