2016-04-26

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury, plan działalności, sprawozdania, kontrola zarządcza, audyt

Misja i cele strategiczne Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. 2018 poz. 192)..

Misją Ministerstwa Infrastruktury jest kreowanie polityki państwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, łączności, stwarzającej warunki prawidłowego rozwoju tych działów i zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Ministerstwo Infrastruktury jest profesjonalną, nowoczesną instytucją, podejmującą racjonalne decyzje kierując się dobrem wspólnym.

 

Cele strategiczne:

  • rozwój infrastruktury transportowej, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad oraz kolei, lotnisk i infrastruktury nawigacyjnej,
  • tworzenie zasad i rozwiązań systemowych dotyczących ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego, oraz wykonywania tego transportu poprzez opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów pozalegislacyjnych, udział w strukturach i organizacjach międzynarodowych, zawieranie porozumień bilateralnych, współpracę z partnerami społecznymi,
  • tworzenie warunków zapewniających zrównoważony rozwój przestrzenny kraju, sprzyjający rozwojowi gospodarczemu i przyczyniający się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a także w sposób zrównoważony wspierający mobilność mieszkańców, w oparciu o bezpieczną, zintegrowaną z europejskim i globalnym systemem transportowym infrastrukturę,
  • tworzenie warunków zwiększających bezpieczeństwo we wszystkich rodzajach transportu,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej Polski poprzez m.in. realizację głównych korytarzy transportowych,
  • wdrażanie rozwiązań systemowych pozwalających na realizowanie inwestycji budowlanych, które są bezpieczne, efektywne energetycznie oraz sprzyjają podnoszeniu jakości życia obywateli,
  • opracowywanie i wdrażanie polityki pocztowej,
  • aktywne wspieranie podległych instytucji w celu efektywnego wykorzystania funduszy UE dostępnych dla Polski w aktualnej perspektywie finansowej, zgodnie z kreowaną polityką rozwoju infrastruktury.

 

Plan działalności Ministra Infrastruktury

Sprawozdania z wykonania planu działalności

Oświadczenia Ministra Infrastruktury o stanie kontroli zarządczej

Komitet audyty

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport za rok 2017 502,53 KB (PDF)

Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport za rok 2016 320,25 KB (PDF)