2017-08-23

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.), oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej "kpa",

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że wydał postanowienie z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: DLI.3.6621.51.2017.ML.2, utrzymujące w mocy własne postanowienie z dnia 23 czerwca 2017 r. znak: DLI.2.6621.25.2016.DB.2, o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2015 r., znak: DOII-II-db/ak-772-64-1979/14/15, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Świętokrzyskiego nr 5/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: IN-III.7820.1.2.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 - z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353".

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią postanowienia - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Urzędzie Gminy Bodzechów, Urzędzie Gminy Bałtów i Urzędzie Gminy Tarłów.