2017-08-23

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 sierpnia 2017 r., znak: DLI.3.6621.26.2017.KS.14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 14 marca 2017 r., znak: K-AP-1.7820.7- 23.2016.EW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji (bez załączników) - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz Urzędzie Gminy Szczecinek.