2017-08-25

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności:

 

  • decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3/6740.4/2017 z dnia 6 lutego 2017 r., znak: AU-01- 1.6740.4.20.2016.EFI, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Czajnej w Krakowie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+578,83 wraz z budową kanalizacji deszczowej, placu do zawracania, rozbudową zjazdów indywidualnych i sieci oświetleniowej oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej,
  • decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2017 r., znak: WI-IX.7821.1.7.2017, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30.