2017-08-25

Obwieszczenie

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: DLI.2.6621.2.2017.DB.6, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego nr 349/16 z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: IA-II.7820.7.2016.KB, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 715 - ul. Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od km 5+155,00 do km 7+401,00 z wyłączeniem odcinka od km 6+019,74 do km 6+491,96.

 

Jednocześnie informuję, że osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.