2017-08-25

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że wydal decyzję z dnia 18 sierpnia 2017 r., znak: DLI.2.6621.33.2017.AC.4, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego nr 5zrid/2017/MKH z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak: WI-ll.7820.4.2017.MKH, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, odcinek D od m. Godziszewo do m. Kokoszkowy o długości ok. 13,5 km.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miejskim w Skarszewach i Urzędzie Gminy Starogard Gdański.