2017-08-30

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 25 sierpnia 2017 r., znak: DLI.2.6620.5.2017.PMJ.6, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1/2017 z dnia 31 marca 2017 r., znak: WIR.II.747.3.2017.EG, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Stacji Elektroenergetycznej Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV wraz z usunięciem kolizji linii 200 kV w związku z budową linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz Zachód” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz”, wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii średniego i wysokiego napięcia).

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Białe Błota.