2017-08-31

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa",

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że działając na podstawie art. 105 § 1 kpa, wydał decyzję z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak: DLI.1.6621.4.2017.SG.10, umarzającą wznowione na wniosek postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2011 r., znak: BP-5ak-772-145-178/10/11, umarzającą postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI.II/EZ/7119/11-10/13/10 z dnia 17 września 2010 r., znak: WI.II/EZ/7119/1-10/13/10, zezwalającej Prezydentowi Miasta Gdańska na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej (droga wojewódzka nr 221) z ul. Nową Łódzką wraz z budową węzła integracyjnego „Nowa Łódzka” w Gdańsku.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Miasta Gdańska.