2017-09-06

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej ,,kpa”,

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 3 kpa, wydał decyzję z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: DLI.2.6621.32.2017.MZ.7, uchylającą w całości decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: DLI.I.6621.162.2016.MWI.11 i orzekającą co do istoty sprawy poprzez:

-       umorzenie postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Konina Nr 5 z dnia 18 września 2015 r., znak: UA.67401.6.2015, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania „Budowa ul. Laskówieckiej w Koninie” oraz

-       odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r., znak: IR-III.7821.12.2015.4, orzekającej w części co do istoty sprawy a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy ww. decyzję Prezydenta Miasta Konina Nr 5 z dnia 18 września 2015 r., znak: UA.67401.6.2015.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta Konina.