2017-09-06

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: DLI.2.6621.3.2017.MZ.16, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 22/2016 z dnia 2 listopada 2016 r., znak: IFXIII.7820.68.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki”.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta Woźniki.