2017-10-09

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa”, i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał, na podstawie art. 97 § 2 kpa, postanowienie z dnia 2 października 2017 r. znak: DLI.3.6621.50.2017.ML.12, podejmujące z urzędu zawieszone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 280/II/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda – Paszków o długości ok. 11,6 km”.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią postanowienia - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Żabia Wola i Urzędzie Gminy Nadarzyn