2017-10-09

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa” i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia o wpływie w dniu 25 września 2017 r. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak: DLI.1.6621.4.2017.SG.10, umarzającą postępowanie wznowione postanowieniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 maja 2017 r., znak: DLI.1.6621.4.2017.MWI.3, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2011 r., znak: BP-5ak-772-145-178/10/11, umarzającą postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 17 września 2010 r., znak: WI.II/EZ/7119/1-10/13/10, zezwalającej Prezydentowi Miasta Gdańska na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej (droga wojewódzka nr 221) z ul. Nową Łódzką wraz z budową węzła integracyjnego „Nowa Łódzka” w Gdańsku.

 

Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30.