2017-10-09

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 22 września 2017 r., znak: DLI.III.6621.130.2016.KS.52, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 280/II/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda – Paszków o długości ok. 11,6 km”.

 

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji (bez załączników) – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Gminy Żabia Wola oraz Urzędzie Gminy Nadarzyn.