2017-10-11

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa” i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał postanowienie z dnia 3 października 2017 r., znak: DLI.3.6620.6.2017.ML.6, o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 października 2014 r. znak: DOII-I-an-772-39-1697/14, utrzymującą w mocy decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2014 r., znak: DOII-II-db/BOII-2db-772-26-244/13/14, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 21 października 2008 r., nak: IF.II/TG/7047/42/08, o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od 0+039,39 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 i decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 2012 r., znak: BOII-1łch/BP-6łk-772-143-1237/11/12, utrzymującej w mocy ww. decyzję Wojewody Lubelskiego.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią postanowienia – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta Łuków, Urzędzie Gminy Wojcieszków, Urzędzie Gminy Serokomla i  Urzędzie Gminy Łuków.