2017-10-11

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa”,


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany, na podstawie art. 155 kpa, ostatecznej decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012 r., znak: BOII-3adk-772-2-1591/12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr 30/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., znak: IR.Le-1.71190-6/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy drogowej Jarocin w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom długości 10+3 km”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r., znak: IR.Le-1.71190-6/10.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30.