2017-10-12

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 25 września 2017 r., znak: DLI.1.6620.9.2017.IS.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-2/17 z dnia 27 lutego 2017 r., znak: IF-PP.747.3.2017.GM2,o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna – Leśna koło Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8/4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów DN500 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30, jak również z treścią decyzji - w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Miejskim w Leśnej oraz Urzędzie Miejskim w Olszynie.