2017-10-13

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa”, i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności:
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/14 z dnia 17 marca 2014 r., znak: IN-III.7820.1.1.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów”,
- decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2015 r., znak: DOII-II-ło/js/ak/DOII-I-jm/pd-772-54-2188/14/15, uchylającej w części i w tym zakresie umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/14 z dnia 17 marca 2014 r., znak: IN-III.7820.1.1.2013.


Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamencie Lokalizacji Inwestycji, ul. Chałubińskiego 4/6, w godzinach od 9:00 do 15:30.