2017-10-13

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 października 2017 r., znak: DLI.3.6621.55.2017.KS.8, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 marca 2016 r., znak: I-X.7820.1.3.2014, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Etap I rozbudowy Al. Gen. W. Sikorskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 relacji Rzeszów – Dylągówka, obejmującej odcinek od km 2+704,72 do km 4+884,60 wraz z przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego”.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg drogi,tj. Urzędzie Miasta Rzeszowa.