2017-10-13

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa” i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 5 kpa, wydał – po przeprowadzeniu wznowionego z urzędu postępowania - decyzję z dnia 6 października 2017 r., znak: DLI.III.6621.41.2016.ML.37, uchylającą w części decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2015 r., znak: DOII.II.6621.12.2015.ŁO.25, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: WI-II.7820.6.7.2014.MKH, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański”, sprostowaną postanowieniem Wojewody Pomorskiego z dnia 9 marca 2015 r., znak: WI-II.7820.6N.2014.MKH i orzekającą o istocie sprawy w tym zakresie.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie, Urzędzie Gminy Stegna, Urzędzie Gminy Ostaszewo i Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim.