2017-12-05

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 24 listopada 2017 r., znak: DLI.3.6621.47.2017.PK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 10/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: WIR.V.7820.66.2016.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy–Bydgoszcz–granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego) na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) od km 1+798 do km 25+108.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Gminy w Dragaczu oraz Urzędzie Miejskim w Świeciu.