2018-01-08

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 21 grudnia 2017 r., znak: DLI.3.6621.76.2017.ML.8, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., znak: AP-1.7820.128-4.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej w ramach zadania pn.: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów (strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku Słońcu (strona południowa) w Szczecinie. Etap II”.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta Szczecin.