2018-01-08

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: DLI.3.6620.15.2017.PK.5, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 8 września 2017 r., znak: WI-X.747.1.15.2017.AM, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”, w gminie Słupsk (etap VI), na działce ewidencyjnej nr 97 w obrębie Swołowo.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Słupsk