2018-01-08

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 28 grudnia 2017 r., znak: DLI.1.6621.20.2017.IS.10, uchylającą decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 16/C/2017 z dnia 1 marca 2017 r., znak: WI-C.7820.2.3.2016.JP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany, oznaczony jako załącznik nr 1 do decyzji, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie zatok autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Mława-Ostrołęka w m. Mława (ul. Warszawska), na odcinku od km 76+817,00 do km 77+002,00”, oraz przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwym ze względu na przebieg drogi,
tj. w Urzędzie Miasta Mława.