2018-01-12

Obwieszczenie

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 października 2017 r., znak: DLI.2.6621.12.2017.MZ.19, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego nr 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: AB-I.7820.3.4.2016.ŁM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Suwałki, odcinek A – drogi ekspresowej S61 od km 0+000,00 do km 12+221,47 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, w ramach zadania „Budowa obwodnicy miasta Suwałki, obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)”.


Jednocześnie informuję, że osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.