2018-01-12

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 5 stycznia 2018 r., znak: DLI.2.6621.47.2017.MZ.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 225/II/2017 z dnia 25 maja 2017 r., znak: WI-II.7820.1.7.2016.AK, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,5 km Odcinek 2 od km 8+523,19 do km 10+291,61”.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy – w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, pok. 308, III piętro, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.