2018-01-12

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),


Minister Infrastruktury i Budownictwa


zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 5 stycznia 2018 r., znak: DLI.1.6621.43.2017.AN.6, o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: DLI.1.6621.22.2017.IS.6, utrzymującej w mocy decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: DLI.3.6621.6.2017.ML.14, umarzającą w całości postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności:

  • decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 23 lipca 2013 r., znak: WIŚ-O.7820.2.4.2012.JP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 544, relacji Przasnysz-Ostrołęka na odcinku od km 154+245 do km 161+590 Nowa Wieś - Drężewo, na terenie gminy Olszewo-Borki – kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII, oraz
  • decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2014 r., znak: DOII-II-jo/BOII-2jo-772-43-1899/13/14, uchylającej w części i w tym zakresie odmawiającej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uchylającej w części i umarzającej w tym zakresie postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 23 lipca 2013 r., znak: WIŚ-O.7820.2.4.2012.JP,

w części dotyczącej działek nr 168/1, nr 200/1 oraz nr 393, z obrębu Nowa Wieś, gmina Olszewo-Borki.


Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30, jak również z treścią decyzji - w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Olszewo – Borki.