2017-11-14

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z  4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe, informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, lub dokonania darowizny, następujące składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
 

L.p.

nazwa sprzętu

rok produkcji

 

opis

1

Skoda Superb 2.0 TDI, nr. rej. WI 3044M

2010

uszkodzony, zużyty


Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego spełniające wymogi określone w § 38 ust. 4  rozporządzenia Rady Ministrów z  4 kwietnia 2017roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe lub wnioski o dokonanie darowizny spełniające wymogi określone w § 39 ust. 4  ww. rozporządzenia należy kierować na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa


w terminie do 21 listopada 2017 r.


Osoby do kontaktu: Andrzej Wiśniewski, Tel: 22 630 16 51, adres email:  a.wisniewski@mib.gov.pl.


Przekazanie składników majątku ruchomego MIB nastąpi w terminie 7 dni od złożenia wniosku, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez obie strony.

O pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność wpływu wniosków.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się