2017-11-24

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729), ogłasza sprzedaż zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego na surowce wtórne.


Rodzaje odpadów  przeznaczonych do sprzedaży na surowce wtórne:

 

Lp.

Rodzaj odpadu (przeznaczone do utylizacji)

Ilość szt.

1

Wykazany w załącznikach 1-9 – sprzęt do likwidacji

884

 

Zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży na surowce wtórne można oglądać w siedzibie przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu : 22 630 14 70 lub mailowo: sekretariatBZK@mib.gov.pl.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

Istotne postanowienia:

 • oferty mogą być składane na wszystkie kategorie,
 • przedmioty zostaną sprzedane oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę zakupu,
 • w sytuacji dwóch jednakowych ofert MIB wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych,
 • kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zakupem przedmiotów, w tym kosztów odbioru przedmiotów sprzedaży na surowce wtórne,
 • zakupione przedmioty na surowce wtórne nie podlegają reklamacji,
 • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy przedmiotów) odbywa się siłami i środkami własnymi kupującego,
 • odbiór zakupionego mienia nastąpi z siedziby MIB w Warszawie,
 • w  przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.
   

Zainteresowani zakupem zużytych składników na surowce wtórne proszeni są o złożenie ofert do 1 grudnia 2017 r. na  adres do korespondencji:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00- 928 Warszawa

 

z dopiskiem: „Oferta na zakup zużytych składników majątkowych na surowce wtórne”

łub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariatBAF@mib.gov.pl.

Kontakt:

 • w sprawach dotyczących składania wniosków: sekretariat Biura Administracyjno-Finansowego MIB, tel.: 22 630 16 15, adres email:  sekretariatBAF@mib.gov.pl,
 • w sprawach dotyczących stanu technicznego i parametrów technicznych: sekretariat Biura Zarządzania Kryzysowego MIB, tel.: 22 630 14 70, sekretariatBZK@mib.gov.pl.

Załączniki: