2017-11-24

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729), ogłasza sprzedaż zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego na surowce wtórne.


Rodzaje odpadów  przeznaczonych do sprzedaży na surowce wtórne:

 

Lp.

Rodzaj odpadu (przeznaczone do utylizacji)

Ilość szt.

1

Wykazany w załącznikach 1-9 – sprzęt do likwidacji

884

 

Zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży na surowce wtórne można oglądać w siedzibie przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu : 22 630 14 70 lub mailowo: sekretariatBZK@mib.gov.pl.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

Istotne postanowienia:

 • oferty mogą być składane na wszystkie kategorie,
 • przedmioty zostaną sprzedane oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę zakupu,
 • w sytuacji dwóch jednakowych ofert MIB wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych,
 • kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zakupem przedmiotów, w tym kosztów odbioru przedmiotów sprzedaży na surowce wtórne,
 • zakupione przedmioty na surowce wtórne nie podlegają reklamacji,
 • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy przedmiotów) odbywa się siłami i środkami własnymi kupującego,
 • odbiór zakupionego mienia nastąpi z siedziby MIB w Warszawie,
 • w  przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.
   

Zainteresowani zakupem zużytych składników na surowce wtórne proszeni są o złożenie ofert do 1 grudnia 2017 r. na  adres do korespondencji:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00- 928 Warszawa

 

z dopiskiem: „Oferta na zakup zużytych składników majątkowych na surowce wtórne”

łub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariatBAF@mib.gov.pl.

Kontakt:

 • w sprawach dotyczących składania wniosków: sekretariat Biura Administracyjno-Finansowego MIB, tel.: 22 630 16 15, adres email:  sekretariatBAF@mib.gov.pl,
 • w sprawach dotyczących stanu technicznego i parametrów technicznych: sekretariat Biura Zarządzania Kryzysowego MIB, tel.: 22 630 14 70, sekretariatBZK@mib.gov.pl.

Załączniki:

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się