2017-12-11

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729). ogłasza sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego na surowce wtórne.


Rodzaje odpadów przeznaczonych do utylizacji: kopiarki, drukarki, kserokopiarki w ilości 85 sztuk.


Zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do odpłatnego przekazania można oglądać w siedzibie przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu : 22 630 10 04.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

Istotne postanowienia:

  • oferty mogą być składane na wszystkie kategorie,
  • w sytuacji dwóch jednakowych ofert o wyborze będzie decydował termin złożenia oferty,
  • wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem, załadunkiem/rozładunkiem przedmiotów oraz kosztów utylizacji,
  • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy przedmiotów) odbywa się siłami i środkami własnymi wykonawcy,
  • odbiór mienia nastąpi z siedziby MIB w Warszawie,
  • w przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie określonym, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

Zainteresowani odpłatnym odbiorem zużytych składników  proszeni są o złożenie ofert do 15 grudnia 2017 r. na niżej podany adres do korespondencji:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul.Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

z dopiskiem: „Oferta na odpłatny odbiór zużytych składników majątkowych: kopiarek, drukarek, kserokopiarek” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Cezary.Rukat@mib.gov.pl.


Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

  • dokładną nazwę i adres oferenta,
  • oferowaną cenę brutto za 1kg,
  • wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a ponadto należy przedłożyć umowę spółki),
  • kopię aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.).

Załączniki:

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się