2017-12-11

Ogłoszenie

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729). ogłasza sprzedaż zużytych składników majątku ruchomego na surowce wtórne.


Rodzaje odpadów przeznaczonych do utylizacji: kopiarki, drukarki, kserokopiarki w ilości 85 sztuk.


Zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do odpłatnego przekazania można oglądać w siedzibie przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu : 22 630 10 04.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

Istotne postanowienia:

  • oferty mogą być składane na wszystkie kategorie,
  • w sytuacji dwóch jednakowych ofert o wyborze będzie decydował termin złożenia oferty,
  • wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem, załadunkiem/rozładunkiem przedmiotów oraz kosztów utylizacji,
  • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy przedmiotów) odbywa się siłami i środkami własnymi wykonawcy,
  • odbiór mienia nastąpi z siedziby MIB w Warszawie,
  • w przypadku nieodebrania przedmiotu umowy w terminie określonym, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

Zainteresowani odpłatnym odbiorem zużytych składników  proszeni są o złożenie ofert do 15 grudnia 2017 r. na niżej podany adres do korespondencji:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Administracyjno-Finansowe
ul.Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

z dopiskiem: „Oferta na odpłatny odbiór zużytych składników majątkowych: kopiarek, drukarek, kserokopiarek” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Cezary.Rukat@mib.gov.pl.


Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

  • dokładną nazwę i adres oferenta,
  • oferowaną cenę brutto za 1kg,
  • wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli ofertę składa spółka cywilna zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, a ponadto należy przedłożyć umowę spółki),
  • kopię aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.).

Załączniki: