2017-06-09

Konsultacje społeczne

8 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet "Otwarta i skomunikowana Europa".

 

W skład pakietu wchodzą:

  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Otwarta i skomunikowana Europa – COM (2017) 286 i towarzyszący jej dokument roboczy służb Komisji dotyczący praktyk zarządzania ruchem lotniczym zapewniającym ciągłość świadczonych usług SWD(2015) 261,
  • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 – COM (2017) 289, wraz oceną skutków regulacji (Impact Assesment) – SWD(2015) 182 i 183,
  • Wytyczne Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008 w sprawie zasad w zakresie własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych – C (2017) 3711,
  • Wytyczne Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008 w sprawie obowiązku użyteczności publicznej – C (2017) 3712.


Dokumenty te dostępne są na stronie Komisji Eurpoejskiej.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje społeczne pakietu. Wyniki konsultacji wykorzystane zostaną do formułowania stanowiska Polski, które będzie prezentowane na forum Rady UE.


Opinie i uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie nr 868/2004 należy kierować w formie elektronicznej do Departamentu Lotnictwa na adres:
sekretariatDL@mib.gov.pl w terminie do 19 czerwca 2017 r.

 

Zachęcamy również do przedstawienia bardziej rozbudowanych analiz i opinii na temat całego przedłożonego przez Komisję pakietu do końca lipca 2017 roku.

 

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie nr 868/2004