2017-10-11

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości we Wrocławiu, 50-900 Wrocław, ul. Avicenny 21, pokój nr 203.
  3. Przedmiot sprzedaży: Kryniczno nr 2.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 19/2 o powierzchni 0,17 ha wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny przedmiot własności budynkami: pozostałym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 155,47 m², produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa (garaż) o powierzchni użytkowej 34,32 m², produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa (chlewik) o powierzchni użytkowej 59,52 m² i urządzeniami, objętej księgą wieczystą Nr WR1S/00006642/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zabytkowy obiekt, po pożarze części dachu, wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na terenie działki znajduje się podziemna infrastruktura teleinformatyczna, trzy słupy  z napowietrzną linią energetyczną  oraz  sieć wodociągowa biegnąca do sąsiednich działek. Dla wymienionych nie ustanowiono służebności przesyłu. Działka  objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczenie 3U- teren zabudowy usługowej.
Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.


Treść ogłoszenia 202,02 KB (PDF)