2017-10-12

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, 80-940 Gdańsk, ul.Targ Rakowy 7/8, pokój nr 212.
  3. Przedmiot sprzedaży: Wielkie Walichnowy 24.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer:

  1. 242/1 o powierzchni 0,0886 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności budynkami: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 118,91 m2 oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 28,57 m2,
  2. 242/2 o powierzchni 0,1670 ha,

położonej w miejscowości Wielkie Walichnowy, gminie Gniew, powiecie tczewskim, województwie pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr GD1T/00029469/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  1. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. Budynek mieszkalny i pozostały budynek niemieszkalny wpisane są w Gminnej Ewidencji Zabytków.
  3. Przez nieruchomość  przebiega sieć infrastruktury technicznej nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A.
  4. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Treść ogłoszenia 201,17 KB (PDF)