2017-10-12

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury,  Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku,  80-940 Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, pokój nr 212
  3. Przedmiot sprzedaży: Miłoradz ul. Główna.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

  1. numer 103/3 obszaru 0,0589 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkami: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 52,90 m2 oraz innym niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 29,10 m2  
  2. numer 103/5 obszaru 0,2199 ha (niezabudowana)
  3. numer 103/4 obszaru 0,0174 ha (niezabudowana – stanowiąca drogę wewnętrzną),

położonej w miejscowości Miłoradz przy ulicy Głównej, gminie Miłoradz, powiecie malborskim, województwie pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr GD1M/00005387/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Prowadzący przetarg informuje, że:

  1. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
  2. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.
  3. Na część nieruchomości o powierzchni około 40,5 m2 zawarta jest umowa dzierżawy na potrzeby posadowienia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku sąsiedniego.


Treść ogłoszenia 202,79 KB (PDF)