2017-10-12

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A.,  Pion Infrastruktury, 15-959 Białystok, ul. Kolejowa 26, pokój nr 111.
  3. Przedmiot sprzedaży: Nowy Dwór ul. Plac Rynkowy 12.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1055 o powierzchni 0,0900 ha, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej 113,92 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 33,00 m2, położonej w miejscowości Nowy Dwór przy ul. Plac Rynkowy 12, gminie Nowy Dwór, powiecie sokólskim, województwie podlaskim, objętej księga wieczystą Nr BI1S/00003584/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór działka nr 1055 oznaczona jest symbolem 8MN/U tj. tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami administracji i handlu (poczta, sklep, Bank Spółdzielczy). Budynek eksploatacyjny usytuowany jest na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Budynek  eksploatacyjny częściowo posadowiony jest na działkach sąsiednich o nr 1056 i 1050. Budynek gospodarczy częściowo posadowiony jest na działce 1050. Właściciel działki nr 1050 zajmuje część działki nr 1055 o powierzchni 5,40 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. Użytkowanie uregulowane na podstawie umów dzierżawy. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. Część ogrodzenia znajduje się w pasie drogowym na działce nr 1058.


Treść ogłoszenia 201,17 KB (PDF)