2017-11-03

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości wraz z jednoczesnym zawarciem umowy najmu na część nieruchomości

  1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
  2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 40-940 Katowice, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7.
  3. Przedmiot sprzedaży: Popielów ul. Wolności.

Prawo własności nieruchomości, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem:

  • 680/303 o powierzchni  0,0530 ha, wraz z posadowionym na niej innym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 127,99m2,
  • 475/302 o powierzchni 0,0590 ha, wraz z posadowionym na niej innym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 29,10m2,
  • 637/305 i 640/302 o łącznej powierzchni 0,0090 ha, niezabudowane,

położonej w miejscowości Popielów, przy ul. Wolności, gminie Popielów, powiecie opolskim, województwie opolskim, objętej księgą wieczystą Nr OP1B/00026870/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Prowadzący przetarg informuje:

  • przedmiotowy obszar podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie działki oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej  (MU2),
  • działki znajdują się w zasięgu projektowanego obszaru wysokiej ochrony (OWO) GZWP nr 335,
  • budynek zlokalizowany na działce 680/303 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków,
  • budynki nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej

Oferenci przystępujący do postępowania będą obowiązani do zawarcia z Pocztą Polską S.A. umowy najmu zgodnie ze wzorcem. Projekt umowy najmu oraz wykaz pomieszczeń, które zostaną najęte przez Pocztę Polską S.A. dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz udostępnione u prowadzącego przetarg.


Treść ogłoszenia 202,35 KB (PDF)